Aginukraine.com
English Version

Новини | Головна | Контакт | Зворотний Звязок

Новини

Факультету механізації сільського
господарства НАУ 75 років

Я. Михайлович, Д.Войтюк, кандидати техн. наук (Національний аграрний університет України)

Історія факультету механізації сільського господарства Національного аграрного університету розпочинається з 10 серпня 1929 p., коли у м. Харкові рішенням спільного засідання колегій НКО і НКЗ (протокол № 31 від 8 та 10 серпня 1929 р.) під головуванням Наркома освіти України М.О. Скрипника у Київському сільськогосподарському інституті було відкрито факультет механізації сільського господарства.

У різні роки факультет очолювали: В.Д.Нерехтський, Г.П.Наказний, А.П.Ланге, І.М.Шитов, Г.О.Дугіль, В.П.Коваленко, Л.К.Головінський, П.П.Кравченко, П.О.Кудінов, Д.Г.Войтюк. З 2002 року факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Я.М. Михайлович.  За роки свого існування факультет здійсниви 144 випуски молодих фахівців і підготував понад 15 тисяч висококваліфікованих інженерів-механіків сільського господарства, які відіграли вирішальну роль у його індустріалізації, підготував цілу низку наукових кадрів вищої кваліфікації, які забезпечили високий рівень наукових досліджень у пріоритетних напрямах світової аграрної технічної науки, розробку новітньої сільськогосподарської техніки, сучасних ресурсозаощадних і екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарської продукції.

Досягнення факультету ґрунтуються на науковій і педагогічній спадщині видатних вчених і педагогів, таких як: професори М.П.Браун, А.І.Биховський, С.П.Бондаренко, І.Я.Бялер, А.А.Василенко, П.М.Василенко, П.Ф.Вовк, М.К.Діденко, В.В.Заморський, О.М.Карпенко, В.П.Коваленко, С.М.Кожевніков, Б.І.Костецький, В.С.Крамаров, Ю.К.Кіртбая, Н.С.Кучугуренко, Г.М.Кукта, В.Н.Левінсон, О.І.Литвинов, В.В.Матвеєв, М.М.Настенко, М.Н.Нагорний, О.О.Омельченко, Л.В.Погорілий, Ф.М.Пожитько, С.В.Розов, М.З.Савченко, В.М.Суторихін, К.Г.Шіндлер.

Творча робота зі створення новітніх ресурсозаощадних технологій та обладнання для агропромислового комплексу, оптимізації технологічних процесів і параметрів машин, адаптації навчального процесу до рівня кращих інженерних факультетів світу забезпечується висококваліфікованим науково-педагогічним колективом, у складі якого самовіддано працюють академік УААН і РАСГН І.І.Мартиненко, академік УААН М.К.Лінник, член-кореспонденти УААН В.М.Булгаков, Д.Г.Войтюк, Я.С.Гуков, М.В.Молодик, І.П.Масло, професори А.І.Бойко, Ю.Б.Гнучій, О.В.Дацишин, В.О.Дубровін, М.О.Демидко, Б.Х.Драганов, В.Д.Іскра, В.І.Кравчук, В.Д.Кучин, С.О.Котречко, В.С.Ловейкін, В.Ф.Мейш, І.І.Мельник, В.С.Обухова, М.І.Ониськів, А.С.Опальчук, В.М.Павліський, С.Ф.Пилипака, В.А.Прилипко, І.І.Ревенко, В.І.Рубльов, І.М.Сулима, А.З.Філіппов, С.Г.Фрішев, В.Г.Цапко, І.А.Цурпал, М.Г.Чаусов. 

На факультеті діяли і діють наукові школи під керівництвом академіків П.М. Василенка, Л.В. Погорілого, членів-кореспондентів С.М. Кожевнікова, В.С. Крамарова, професорів Ю.К. Кіртбая, Б.І. Костецького, М.П. Брауна, М.К. Діденка, В.С. Обухової, І.А. Цурпала, А.С. Опальчука, В.М. Булгакова, І.І. Ревенка, О.В. Дацишина та інших.

Вагомий внесок у сільськогосподарську науку зробив видатний вчений в галузі землеробської механіки, сільськогосподарського машинобудування і механізації сільського господарства академік П.М. Василенко. Його фундаментальні праці опубліковано у Франції, США, Китаї, Румунії та інших країнах світу і відіграли важливу роль у розвитку сільськогосподарської техніки. Монографія П.М. Василенка "Автоматизация процессов сельскохозяйственного производства" є складовою частиною книг Міжнародного фонду ООН. У зв'язку з розробкою американськими вченими "Лунохода" використовувалася праця П.М.Василенка "Теория кочения колеса со следом".  Серед відомих учених, які у двадцятих роках закінчили аспірантуру кафедри сільськогосподарських машин, були М.М. Боголюбов (академік АН СРСР) і академік АН України С.С. Серенсен.

За видатні досягнення в науковій, навчальній та методичній роботі відзначені Державною премією СРСР доцент І.С. Григорьєв, Державною премією України професор М.К.Діденко, Почесною відзнакою Президента України - академік П.М. Василенко, присвоєно почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України" професорам М.П. Брауну, А.С.Опальчуку та Б.І. Костецькому, "Заслужений працівник народної освіти України" - професорам Д.Г. Войтюку, І.А. Цурпалу і І.І.Мельнику, "Заслужений працівник культури України" - доценту Я.М. Михайловичу, "Заслужений винахідник України" - професору В.М. Булгакову та доценту В.Ф. Ярошенку,.

Багато випускників факультету механізації сільського господарства обирались або є нині обраними до Верховної Ради України: М.П. Момотенко, Л.І. Палажченко, В.Г. Лисенко, В.Л.Філоненко, В.В.Куянов, А.В.Печеров, В.І. Кравчук, В.Ф. Бортник, І.А. Ніколаєнко, С.М. Ніколаєнко, Є.Я.Сігал, О.І. Юхновський, В.Я. Круценко, А.М. Шаланський, І.М. Грищенко, Г.М.Калетник. З 1994 по 1998 рр. Верховну Раду України очолював випускник факультету МСГ 1965 р. О.О. Мороз, а посаду Віце-прем'єр-міністра України займав випускник факультету 1977 року Л.П.Козаченко. 

Працювали і працюють нині на відповідальних державних посадах вихованці факультету - М.П. Момотенко, В.Л. Філоненко, В.Г. Лисенко, В.В. Куянов, О.М. Цюндик, В.Ф. Бортник, А.П.Коваленко, А.С. Ковальчук, В.І. Кравчук, О.Є. Карпінський, І.В. Руденко, Л.П. Козаченко, Ю.Ф., Калетник Г.М. Онуфрієнко, М.Ф. Бойко, П.Т.Павленчик, О.В. Дацишин, А.П. Боковий, В.О. Цюра, В.Н. Мушко, О.П. Гуцол, В.І. Саченко, Т.Д. Іщенко, В.М. Власенко, В.Ф. Кульгавий, В.Е. Амонс, М.П. Сорока, С.Р.Гріневецький, В.О.Дядченко, В.М. Масенко, В.А.Гордієнко та ін.

Випускники факультету сьогодні очолюють державні адміністрації Рівненської (Сорока М.П.), Одеської (Гріневецький С.Р.) та Вінницької (Калетник Г.М.) областей, є ректорами вищих навчальних закладів: Середа Л.П. - Вінницького державного аграрного університету, Царенко О.М. - Сумського національного аграрного університету.

Сьогодні факультет є структурним підрозділом Навчально-наукового технічного інституту Національного аграрного університету і об'єднує два навчально-наукових центри: механізації виробництва в АПК та технічного сервісу, стандартизації, сертифікації та випробування машин і обладнання в АПК. Факультет здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною, заочною та екстернатною формами навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за 2 спеціальностями: "Механізація сільського господарства" та "Обладнання лісового комплексу". 

З 2005 навчального року на факультеті розпочнеться підготовка фахівців ще за двома спеціальностями - "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)" та "Організація і регулювання дорожнього руху" напряму підготовки "Транспортні технології".

Факультет має потужну матеріально-технічну базу - 87 лабораторій, полігон для дослідження і випробування техніки, 3 філії кафедр у НДІ: Національному науковому центрі "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ"), Українськолму центрі випробування техніки (УкрЦВТ). У Таращанському агротехнічному коледжі Київської області функціонує навчально-інформаційно-консультативний пункт факультету.

У зв'язку з переходом сільськогосподарського виробництва на ринкові основи і багатоукладність форм власності, науково-педагогічним колективом факультету розроблені освітньо-професійні програми і нові навчальні плани ступеневої підготовки бакалаврів, дипломованих спеціалістів, магістрів із широким спектром спеціалізацій: механізація рослинництва, механізація тваринництва, механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, технічний сервіс, дослідження та випробування сільськогосподарської техніки, охорона праці, професійне навчання, інженерний менеджмент.  Велика увага на факультеті приділяється фізичному вихованню студентської молоді. Щороку проводиться спартакіада університету, де студенти факультету неодноразово виборювали перші місця. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності факультету та університету. Більшість учасників народного духового оркестру університету - лауреата міжнародних та республіканських конкурсів духової музики - є студентами факультету. На базі факультетської команди КВК було створено збірну команду КВК університету, яка є дворазовим чемпіоном України. Художня самодіяльність факультету протягом останніх 27 років не поступалась першістю у традиційному мистецькому конкурсі НАУ "Голосіївська весна".

Завдяки новаторській і наполегливій роботі ректора НАУ академіка Д.О.Мельничука налагоджено зв'язки факультету з університетами США (Пурдю, Луїзіани, Айови, Пенсільванії, Небраски), Німеччини, Великобританії, Польщі, Бельгії, Росії та інших, де щорічно студенти та викладачі факультету навчаються і проходять стажування. В університеті Пурдю (США) закінчив магістратуру і захистив докторську дисертацію випускник факультету В.І.Адамчук, який нині працює професором університету штату Небраска. У Дрезденському технічному університеті захистили дипломні проекти і одержали кваліфікацію дипломованих інженерів Німеччини Сергій Федоров і Руслан Рудик, пізніше ними захищені магістерські роботи, а Сергій Федотов у 2004 році там же захистив докторську дисертацію.

Колектив факультету механізації сільського господарства з оптимізмом йде у своє майбутнє, вбачаючи у ньому подальше зростання необхідності і авторитету професії аграрних інженерів, які забезпечать вирішення складних енергетичних проблем шляхом одержання альтернативних і поновлювальних джерел енергії, створення нових поколінь комфортної сільськогосподарської техніки і засобів технічного сервісу, розробку новітніх технологій виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.

Вітчизняна техніка позитивний досвід  використання

Image10.jpg (138470 bytes)

"Нам треба усі сили, усі гроші, у першу чергу, вкласти у вітчизняну техніку, щоб вона порятувала землю, а земля порятує усіх нас".

В. Лихицький, простий селянин, с. Лебедин, Бориспільський р-н, Київська обл.

Комбайни Славутич №138, 148 намолотили відповідно 1784 та 2131 тонну. За цими підсумками було здобуто перше місце. До речі, по області комбайн №148 увійшов у п`ятірку кращих. Відмічаємо доступність комбайнів у ремонті та надійну своєчасну підтримку гарантійної служби ВАТ Херсонські комбайни.

М. Стогній, голова Золотобалківського ХПП, Херсонська обл.

"Комбайни "Славутич" №315 і 330 випуску 2002 року з двигунами ЯМЗ 238 відробили на збиранні врожаю позитивно. Навантаження на кожен комбайн склало 1000 га і було намолочено по 3475 тонн. Середньодобовий намолот доходив до 102-х тонн за 12 годин роботи".

І. Пенєв, голова Котляровського ХПП, Миколавська обл.

"У мене "Славутич" з 2000 року. До цього забирали "Джон Дір" і "Нью Холанд". Хочу повідомити Вам, що комбайн "Славутич" нітрохи не гірше. За підсумками збирання і якості він перевершує інші комбайни. Другий комбайн буду брати в Херсоні. І усім, хто до мене приїжджав і дивився комбайн, я рекомендую брати "Славутич".

П. Молитовник, директор СФГ "Валентина", Автономна Республіка Крим

В 2004 р. під зернові культури було відведено 2249 га земель, в т.ч. під озиму пшеницю 1325, озимий ячмінь 66, озиме жито 15, ярову пшеницю 57, яровий ячмінь 600, овес 26, просо 150 га. Валовий збір зерна цього року становив 9723 т при середній урожайності 43,6 ц/га.

Для проведення збиральних робіт господарство має п'ять комбайнів, але в 2004 р. додатково залучили комбайн КЗС-9-1 "Славутич". Денний наробіток його становив до 30 га. Втрати на збирання мінімальні, практично відсутні.

Досвід жнив цього року засвідчив надзвичайно високі техніко-експлуатаційні характеристики комбайна КЗС-9-1 "Славутич". В його конструкції враховано всі відомі в світовій практиці прогресивні технічні рішення. Комбайн простий в обслуговуванні. Зі слів комбайнерів, останні зразки "Славутича" значно кращі, надійніші своїх попередників. За продуктивністю комбайн не поступається кращим зарубіжним аналогам. Не існує великих проблем із запчастинами і, що особливо важливо, з їх ціною. Підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" створив розгалужену мережу сервісних пунктів. Такі заходи забезпечують оперативне та якісне усунення недоліків та відновлення працездатності комбайнів в найкоротші строки.

Позитивний досвід експлуатації комбайна КЗС-9-1 "Славутич" на жнивах 2004 р., набутий в нашому господарстві, переконливо засвідчив доцільність кроків по придбанню вітчизняних моделей зернозбиральних машин. Господарство придбало через НАК "Украгролізинг" ювілейний 500-й комбайн КЗС-9-1 "Славутич". Запропонована державою схема розрахунків надзвичайно вигідна нам, оскільки передбачає можливість погашення вартості комбайна протягом 5 років. Крім того, в наших планах придбання ще одного комбайна "Славутич" на умовах, що пропонує держава.

С. Костік, директор ПОСП "Маяк",  с.Музиківка, Білозерський р-н, Херсонська обл.

Цього року наприкінці червня придбали комбайн "Славутич". Землі в господарстві небагато - усього 600 гектар. За цей період напрацювали 350 мотогодин і намолотили 700 т пшениці, 200 т ячменю, більш 200 т гороху і 200 т соняшника. Потрібно сказати, що результати на збиранні гороху приголомшили комбайнерів М. Слабко і Г. Несущого. Горох культура важка, що лежить на землі. Жодним комбайном до купівлі "Славутича" подібних результатів вони не досягали. Раніше на "Нивах" приходилося постійно чистити молотильний барабан, а наш "Славутич" літає як літак, "ковтає" масу - "ковть, ковть". Набивали бункер, не зупиняючись.

Між справою допомогли і сусідам, зібравши 42 гектари вівса. Для них також було відкриттям, що цим комбайном можна збирати маловідому медоносну культуру фацелію, насіння якої менше за насіння маку. У цьому сезоні плануємо ще збирати кукурудзу і з цією метою придбали жниварку КМС-6. Бог дасть, у 2005 році візьмемо ще один "Славутич".

Г. Перж, керівник господарства "Нива-2000", Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл.

ВАТ "Херсонські комбайни" є базовим підприємством України з випуску зернозбиральної, кукурудзозбиральної і кормозбиральної техніки. Постійно ведеться робота з поліпшення якості і збільшенню обсягів продукції, що випускається. Відпрацьовано питання модернізації навішення приставок для збирання кукурудзи і соняшника на працюючі в Україні зернозбиральні комбайни ("Дон-1500", "Нива", "Єнісей-1200", "Джон-Дір", "Кейс", "Нью Холланд", "Мега-208" і ін.).

Підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" бере участь у виставках. Так, на виставці Золота осінь2004 у Москві за дві жниварки КМД-6 і ПЗС-8 до зернозбиральних комбайнів підприємство було нагороджено грамотою і срібною медаллю за представлення сучасної конкурентноздатної техніки на російському ринку. Також на виставках у Донецьку й Одесі було відзначено, що український комбайн "Славутич" уже знайшов свою нішу на ринку, а виділення 30% компенсації з держбюджету сприяє постійному попитові й в осінньо-зимовий період. Навіть виробництво 20 комбайнів щомісяця не може задовольнити підвищений на них попит. Виходячи з цього, програма виробництва на 2005 рік передбачає збільшення випуску зернозбиральних комбайнів "Славутич" у 2,5 рази.

Сьогодні особливе місце на підприємстві займає проект по виробництву мостів ведучих коліс для комбайнів виробництва АТ "Ростсільмаш". Добре налагоджена робота з розширення ділових взаємин з партнерами близького і далекого зарубіжжя.

Прес-служба ВАТ Херсонські комбайни

    


Юридичне - Політики Таємності - Остання зміна February 22, 2005 by Becquet's Custom Programming